-ข่าวประชาสัมพันธ์-


ข่าวโครงการ

NO Image:
21
The Regeneration of San Saep community by LCI students
The Language for Careers International Program Students (LCI) helped promote the nearby community with ‘The Regeneration of San Saep community by LCI ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
11
ภาควิชาภาษาศาสตร์ มีกำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 โดย อาจารย์ไสว รักษาชาติ (อดีต GM บริษัท DIETHELM TRAVEL THAILAND)...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
11
ภาควิชาภาษาศาสตร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ ณ King Powerในนิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาภาาเพื่ออาชีพ เข้าร่วมฟังบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
29
กิจกรรมไหว้ครูภาควิชาภาษาศาสตร์
นิสิตระดับบัณฑิคศึกษาของภาควิชา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูภาควิชาภาษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ณ ห้อง 266/1 ที่ผ่านมา
Actions: E-mail | Permalink |
23
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปะ งานวันเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 23 กันยายน 2558
ในโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปะ งานวันเกษียณอายุราชการในวันที่ 23 กันยายน 2558
Actions: E-mail | Permalink |
14
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาด้านวิชาชีพ : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ธุรกิจการบริการ และสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
08
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอเชิญ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงาน พิธีไหว้ครูภาษาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 กำหนดการตั้งแต่ 9.00...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
08
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอเชิญ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงาน พิธีไหว้ครูภาษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 กำหนดการตั้งแต่ 9...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
08
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย: ไหว้ครู ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 222 การจัดพิธีไหว้ครูจะช่วยให้นิสิตนักศึกษาได้ตระหนักแล...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
07
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานThe 40th Anniversary of Graduate School OfSrinakharinwirot University40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
07
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “การวิเคราะห์และการทำวิจัยภาษาไทยโดยใช้ทฤษฏีภาษาศาสตร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.30...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
11
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย: ไหว้ครู
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอเชิญ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงาน พิธีไหว้ครูภาษาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 กำหนดการตั้งแต่ 9.00...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาวิจัยภาษาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 222การจัดโครงการในครั้งนี้...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
02
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิจัยภาษาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)พร้อมฟ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
13
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมฟังการบรรยายจากอาจารย์พิเศษ
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้ทำการเชิญอาจารย์พิเศษ มาบรรยายใน รายวิชา LI652 SEMINAR IN LINGUISTICS อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นันทนา วงษ์ไทย สอนร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตร...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอรายงานผลโครงการจัดทำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมดุสิต...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
15
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง “เทคโนโลยีที่ช่วยครูยุคไอที” โดย ดร.ณัฐยา พิริยะวิบูลย์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เวปไซ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
06
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดทำ มคอ.2 หมวดวิชาโทภาษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา และได้เชิญดร.รัช...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
30
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้นฐานด้านวิชาการระหว่างเดือนตุลาคม  2556 – เดือนมีนาคม 2557 ณ ห้อง 242 คณะ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
25
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอรายงานผลโครงการที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเม...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
11
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษากระบวนการจัดการการเรียนรู้ที่มุ่งผลิตคนดี คนเก่ง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี แล...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
24
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอรายงานผลโครงการสัมมนาวิจัยภาษาศาสตร์ (ครั้งที่ 1) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 222
Actions: E-mail | Permalink |
11
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการภาษาศาสตร์จิตอาสา ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11มกราคม 2557 ณ สำนักงานวรสิทธิ์ลอว์ออฟฟิต จังหวัดราชบุรี
Actions: E-mail | Permalink |
06
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอรายงานผลโครงการนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรม (ครั้งที่ 1) “วัฒนธรรมการตั้งชื่อในกลุ่มประเทศอาเซียน” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
25
รายงานผลโครงการการจัดการความรู้: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิจัย (ครูและเด็กยุคไอที) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556
Actions: E-mail | Permalink |
07
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอรายงานผลโครงการภาษาศาสตร์จิตอาสา จัดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ณ บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ประชาอุทิศ
Actions: E-mail | Permalink |
26
ภาควิชาภาษาศาสตร์รายงานผลโครงการนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรม เรื่องอุปลักษณ์ความรู้สึกในสังคมไทย: รัก โกรธ ทุกข์ สุข ตาย จัดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 เว...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาวิจัยภาษาศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งนิสิตที่รับผิดชอบโครงกา...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
31
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอรายงานผลโรงเรียนเด่นหล้า ถนนเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร ที่จัดเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2556 ณ โรงเรียนเด่นหล้า ถนนเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร
Actions: E-mail | Permalink |
25
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการพัฒนานิสิตด้านการนำเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ ที่จัดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ห้อง 238 คณะมนุษยศาสตร์
Actions: E-mail | Permalink |
17
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ“ภาษาศาสตร์เชิงประวัติกับการศึกษาวิวัฒนาการภาษาไทย”
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญนิสิต และผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายเรื่อง “ภาษาศาสตร์เชิงประวัติกับการศึกษาวิวัฒนาการภาษาไทย” โดย อาจารย์ ดร.พิ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
12
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอรายงานผลโครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย: ไหว้ครู ที่จัดในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๒๒๒
Actions: E-mail | Permalink |
21
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมฟังการบรรยายจากอาจารย์พิเศษ
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้ทำการเชิญอาจารย์พิเศษ มาบรรยายใน รายวิชา LI652 SEMINAR IN LINGUISTICS อาจารย์ผู้สอน อาจารย์นันทนา วงษ์ไทย สอนร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตร...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
29
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอย่างไร ให้ได้งาน” ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556 ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอรายงานผลโครงการจัดทำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมดุสิต...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
23
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และบุคคลที่สนใจร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “Language Data Collection” และ “Controversial Topics in Thai Syntax” โดย ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
15
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการขับเคลื่อนภาควิชาภาษาศาสตร์สู่ความเป็นนานาชาติ ครั้งที่ 1 :โครงการเข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ SEAMEO Regional Language Centr...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
15
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการขับเคลื่อนภาควิชาภาษาศาสตร์สู่ความเป็นนานาชาติ ครั้งที่ 2:โครงการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 ระ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
02
ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เรื่องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้งาน
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญนิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เรื่อง “สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอย่างไร ให้ได้งาน” ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 1- ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของ นางสาวกรกนก รัมมะอัตถ์ นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์การศึกษา เรื่...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 - 25 มกราคม 2556 ณ ห้อง 238 เพื่อแลกเปลี...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
18
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการห้องสมุดความหมาย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
Actions: E-mail | Permalink |
10
ภาควิชาภาษาศาสตร์ได้จัดโครงการนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรม : คำเรียกผีในวัฒนธรรมอาเซียน จัดโดย นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ นิสิตระดับปริญญาตรี รายวิชา ภษ 341 วันท...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
09
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาวิจัยภาษาศาสตร์ (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 28 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งนิสิตที่รับผิดชอบโครงการ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
08
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพภาควิชาด้วยระบบประกันคุณภาพ ในวันที่ 16-17, 29 มกราคม 2556 ณ ห้อง 230/1 คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างระบบขอ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
23
ภาควิชาภาษาศาสตร์ได้จัดโครงการภาษาศาสตร์จิตอาสา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ณ บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ประชาอุทิศ กรุงเทพมหานคร
Actions: E-mail | Permalink |
10
ข่าวกิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2556
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2556 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ณ ห้อง 238 โดยมีคณาจารย์ นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าหลักสูตรสาขาวิชา...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
08
ภาควิชาภาษาศาสตร์ได้จัดโครงการนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรม : คำเรียกผีในวัฒนธรรมอาเซียน จัดโดย นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ นิสิตระดับปริญญาตรี รายวิชา ภษ 341 วันท...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
25
ภาพกิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2556
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2556 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ณ ห้อง 238 โดยมีคณาจารย์ นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าหลักสูตรสาขาวิชา...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last