แผนปฏิบัติการและโครงการ

แผนปฏิบัติการภาควิชาภาษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (12 ตุลาคม 2558) Download

รายงานผลการจัดโครงการ

The Regeneration of San Saep community by LCI students by porntip
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน by porntip
ขอเชิญเข้าฟังบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ King Power by porntip
กิจกรรมไหว้ครูภาควิชาภาษาศาสตร์ by porntip
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปะ งานวันเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 23 กันยายน 2558 by porntip
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย: ไหว้ครู by porntip
โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย: ไหว้ครู by porntip
รายงานผลโครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย: ไหว้ครู by porntip
ขอเชิญเข้าร่วมงาน The 40th Anniversary of Graduate School Of Srinakharinwirot University 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ by porntip
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ การวิเคราะห์และการทำวิจัยภาษาไทยโดยใช้ทฤษฏีภาษาศาสตร์ by porntip

ภาพกิจกรรม

Search Tags