หลักสูตรปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาเพื่ออาชีพ

Bachelor of Arts Program in Language for Careers (International Program) 
  - Admissions  
  - TQF 

  - แบบฟอร์ม Complaint Form  DOWNLOAD  

  - สมอ.08 หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (อนุมัติเดือนมกราคม 2559)

  - สมอ.08 หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) (อนุมัติเดือนมกราคม 2559)

โบรชัวร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
มคอ.
- โครงการฝึกงาน
   
ขั้นตอนการประเมินรายวิชา ฝึกงาน 1 และฝึกงาน 2 
   ตัวอย่างนิสิตที่ฝึกงานต่างประเทศ Tenrikyo Overseas ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1/6/16 - 5/8/16 
   ตัวอย่างนิสิตที่ฝึกงานในประเทศ  (โครงการนิเทศการฝึกงานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ)

   แบบฟอร์ม คำร้องงานทะเบียนนิสิต  DOWNLOAD 


           ฐานข้อมูลการรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket

ฐานข้อมูลการรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)


ปีการศึกษา 2558
จำนวน (คน)


ปีการศึกษา 2559
จำนวน (คน)


รอบที่ 1
(โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล)


รอบที่ 2
โครงการพิเศษ


รอบที่ 3 
(admissions)


รอบที่ 1
(โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล)


รอบที่ 2
โครงการพิเศษ


รอบที่ 3
(admissions)

ประกาศรับ

80

70

-

30

20

30

จำนวนผู้สมัครทั้งหมด

76

167

-

69

400

-

คุณสมบัติผ่านเกณฑ์

33

167

-

51

123

9

ได้รับการยกเว้นการสอบความถนัดทางการเรียน

-

-

-

1

-

-

ได้รับการยกเว้นภาษาอังกฤษ

16

18

-

12

-

-

เข้าสอบข้อเขียน

24

118

-

46

-

-

ผ่านการสอบข้อเขียน

24

81

-

26

-

-

เข้าสอบสัมภาษณ์

11

81

-

32

89

6

ผ่านการสอบสัมภาษณ์

11

81

-

31

63

6

รายงานตัว

10

68

-

21

24

6


รวม


78


51                                                                                                      (สำรวจข้อมูลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559)