วารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาและภาษาศาสตร์

รายชื่อวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาและภาษาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ปี 2558 Download 

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR SCImago Click