หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก 
หลักสูตร ปร.ด.
งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  

 Student Complaints Form for M.A./Ph.D. Programs  download


                                               ฐานข้อมูลการรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


ปีการศึกษา

รอบที่ 1

รอบที่ 2

รอบที่ 3


รวม

ผู้สมัคร

ผู้มา
สอบ


ผู้มาสอบสัมภาษณ์วิชาการ


ผู้มารายงานตัว

ผู้สมัคร

ผู้มา
สอบ


ผู้มาสอบสัมภาษณ์วิชาการ


ผู้มารายงานตัว

ผู้สมัคร

ผู้มา
สอบ


ผู้มาสอบสัมภาษณ์วิชาการ


ผู้มารายงานตัว

2558


3


3


3


3


2


1


1


1


-


-


-


-


4


2559


8


3


3


2


1


1


1

1


-


-


-


-


3


                                                                                                                  (สำรวจข้อมูลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559)