ข่าวสารภาควิชาฯ

หลักเกณฑ์การรับทุนการศึกษา “ ทุน รศ.ดร. สำอาง หิรัญบูรณะ” Posted on Wednesday, January 11, 2017
ปีงบประมาณ 2560 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัมมนาหลังฝึกงาน Posted on Friday, January 6, 2017
ปีงบประมาณ 2560 รายงานผลโครงการ The Regeneration of San Saep Community by LCI Students Posted on Sunday, December 18, 2016
The Regeneration of San Saep community by LCI students Posted on Monday, November 21, 2016
เชิญรองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน มาบรรยายในรายวิชา LI712 ADVANCED SYNTAX Posted on Wednesday, November 16, 2016
Our LC student won first place in the English Speech Competition Posted on Tuesday, November 15, 2016
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 Posted on Wednesday, September 21, 2016
ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ The Asian Junior Linguistics conference ครั้งที่ 1 Posted on Tuesday, September 13, 2016
โครงการพัฒนบัณฑิตสู่สากล เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – 1 มีนาคม 2560 Posted on Monday, September 12, 2016
สำนักหอสมุดกลางประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร Posted on Thursday, September 8, 2016
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าร่วมการประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ชิงโล่ประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ รางวัลเงินสด จัดโดย โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) Posted on Wednesday, September 7, 2016
Foreign and adjunct lecturers of the Language for Careers - International Program (LCI) meeting on Thursday 11, 2016 Posted on Friday, August 19, 2016
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการนิเทศการฝึกงานของนิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ Posted on Friday, August 12, 2016
บรรยายกาศวัน Orientation for 1st Year Students M.A. & Ph.D. Programs in Linguistics August 2, 2016 Posted on Wednesday, August 3, 2016
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการปรับพื้นฐานทักษะการเรียนและทักษะชีวิต Posted on Tuesday, August 2, 2016
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 Posted on Tuesday, July 26, 2016
ประกาศรับสมัคนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น ปี 2560 Posted on Thursday, July 7, 2016
ปีงบประมาณ 2559 รายงานผลโครงการกำกับติดตามการดำเนินงานหลักสูตร 4 หลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา Posted on Thursday, July 7, 2016
Assoc. Prof. Sugunya Ruangjaroon and M.A. Student Prakai Kuakool receives Excellent Paper Award 2016 at the 2nd International Conference on Linguistics and Language Studies (ICLLS) 2016 Posted on Thursday, June 30, 2016
นางสาวประกาย เกื้อกูล นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ภาษาศาสตร์การศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิจัยทางภาษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ประเทศฮ่องกง Posted on Friday, June 24, 2016