การจัดการความรู้

The Conceptual Metaphor of death in Thai  
 ปีงบประมาณ 2555  
 รายงานผลการจัดโครงการการจัดการความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 1  
 รายงานผลการจัดโครงการการจัดการความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 2   
 ปีงบประมาณ 2556  
 รายงานผลการจัดโครงการการจัดการความรู้ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิจัย   
 กิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1   
 กิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2   
 
 ปีงบประมาณ 2557

 แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการความรู้ในหัวข้อ “เทคโนโลยีที่ช่วยครูยุคไอที” 
 ปีงบประมาณ 2558
 แนวปฏิบัติในการควบคุมปริญญานิพนธ์