อาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์
e-mail sugunya@g.swu.ac.th 
เบอร์ติดต่อ 0-2260-1770-7 ต่อ 16229
ประวัติ Download

 

รองศาสตราจารย์ วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
e-mail wannaka@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16263
ประวัติ Download

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ปัญญาเมธีกุล
ตำแหน่ง เลขานุการภาควิชาภาษาศาสตร์
e-mail siripornp@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0-2260-1770-7 ต่อ 16265
ประวัติ Download

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทนา วงษ์ไทย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
e-mail nuntanaw@swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 022601770-7 ต่อ 16228
ประวัติ Download

 

ดร.อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail attasith@swu.ac.th,attasith@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16287
ประวัติ Download

 

อาจารย์ ดร.นรินธร สมบัตินันท์ แบร์
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail narinthorn@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 022601770-7 ต่อ 16250
ประวัติ Download

 

อาจารย์ ติยนุช รู้แสวง
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail tiyanuch11@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 02-2601770-7 ต่อ 16228
ประวัติ Download

 

อาจารย์ มัญชุรี เกาสายพันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail munchuree@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 022601770-7 ต่อ 16208
 ประวัติ Download

 

อาจารย์ไสว รักษาชาติ
ตำแหน่ง อาจารย์
e-mail sawairaksachart24@gmail.com  sawai@g.swu.ac.th
เบอร์ติดต่อ 022601770-7 ต่อ 16208
 ประวัติ Download