หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
Bachelor of Arts Program in Language for Careers (International Program)
  - Admissions   
  - สมอ.08 หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (อนุมัติเดือนมกราคม 2559)
  - สมอ.08 หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) (อนุมัติเดือนมกราคม 2559) 

   - Orientation for 1 st Year Students Language for Careers (International program) Faculty of Humanities Srinakharinwirot University July 29, 2016 

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์การศึกษา 
    - สมอ.08 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (เข้าที่ประชุมคณฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558)


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)        
      - สมอ.08 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) (เข้าที่ประชุมคณฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559)

หลักสูตรปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)   

  - สมอ.08 หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) (อนุมัติเมื่อวันที่ 6 เดือนกรกฏาคม 2558)
  - สมอ.08 หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) (อนุมัติเมื่อวันที่ 18 เดือนตุลาคม 2558)
  - สมอ.08 หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) (อนุมัติเมื่อวันที่ 13 เดือนมิถุนายน 2559)

   -  Orientation for 1st Year Students M.A. & Ph.D. Programs in Linguistics August 2, 2016 

หมวดวิชาโท 

วิชาโทภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  

                                                        อัตราการคงอยู่ของนิสิต หลักสูตร/สาขาวิชา


ชั้นปีที่ 1


ชั้นปีที่ 2


ชั้นปีที่ 3


ชั้นปีที่ 4


ชั้นปีที่ 5


รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ปร.ด. ภาษาศาสตร์

1

2

3

2

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

6

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์

3

1

4

1

2

3

1

2

3

-

4

4

1

11

12

6

20

26

กศ.ม. ภาษาศาสตร์การศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

6

3

3

6

ศศ.บ. ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)

14

35

49

12

54

66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

89

115

ศศ.บ. ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรปกติ)

-

-

-

-

-

-

4

71

75

11

65

76

1

4

5

16

140

156

                                                                           
                                                                                                                                                 (สำรวจข้อมูลเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559)