หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตร ศศ.ม.
หลักสูตร กศ.ม.
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
Course description

หลักเกณฑ์การพิจารณาหัวข้อเพื่อตัดสิน แผน ก2 หรือแผน ข ของนิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาศาสตร์ 


Student Complaints Form for M.A./Ph.D. Programs  download


ฐานข้อมูลการรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


ปีการศึกษา


รอบที่ 1


รอบที่ 2


รอบที่ 3


รวม


ผู้สมัคร


ผู้มา
สอบ


ผู้มาสอบสัมภาษณ์วิชาการ


ผู้มารายงานตัว

ผู้สมัคร

ผู้มา
สอบ


ผู้มาสอบสัมภาษณ์วิชาการ


ผู้มารายงานตัว

ผู้สมัคร

ผู้มา
สอบ


ผู้มาสอบสัมภาษณ์วิชาการ


ผู้มารายงานตัว


255
8


4


3


3


3


2


2


2


2


-
-


-
-


-


-


5


2559


2


-


-


-


3


3


3


1


4


4


4


4


5
 

                                                                                                                                                                                           (สำรวจข้อมูลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559)