-ข่าวประชาสัมพันธ์-


ข่าวระดับบัณฑิตศึกษา

NO Image:
16
เชิญรองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน มาบรรยายในรายวิชา LI712 ADVANCED SYNTAX
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้เชิญรองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน มาบรรยายในรายวิชา LI712 ADVANCED SYNTAX เมื่อวันที่ 14 พ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
21
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558 ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
13
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ The Asian Junior Linguistics conference ครั้งที่ 1 ระหว่างว...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
03
บรรยายกาศวัน Orientation for 1st Year Students M.A. & Ph.D. Programs in Linguistics August 2, 2016
Actions: E-mail | Permalink |
26
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559กำหนดการสามารถเข้าดูได้ที่นี้http://grad.swu.ac.th/source/announcement/194/020859.pdf
Actions: E-mail | Permalink |
24
นางสาวประกาย เกื้อกูล นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ภาษาศาสตร์การศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิจัยทางภาษาศาสตร์ในหัวข้อ The Gradual Learning Algorith...

[Read the rest of this article...]

ข่าวบุคลากร
Actions: E-mail | Permalink |
20
ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ เปิดรับสมัครระหว่างวันท...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
03
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ มาบรรยายเรื่อง Emancipatory pragmaticsมาบรรยาย ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.ณ ห้อง 25...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
11
เลื่อนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 255930 เมษายน 2559 และ 1 พฤษภาคม 2559วันที่ 30 เมษายน9.00 - 12.00 น. ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
11
สอบสัมภาษณ์โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 0902 อาคารเรียนรวม
Actions: E-mail | Permalink |
12
ภาควิชาภาษาศาสตร์ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรา...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |