-ข่าวประชาสัมพันธ์-

13
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ The Asian Junior Linguistics conference ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2559 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และมี Keynote Speakers ได้แก่ Diana Archangeli และ Jonathan Yip มาบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “Ultrasound in Linguistics”
นิสิตที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัยให้นิสิต รศ.ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2559 โดยนิสิตสามารถขอทุนอุดหนุนการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย
Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating