-ข่าวประชาสัมพันธ์-

02
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการปรับพื้นฐานทักษะการเรียนและทักษะชีวิต ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2559 ณ ห้อง 1201 (ตึกใหม่) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี อาจารย์
ดร. อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ เป็นประธานโครงการฯ โดยกิจกรรมแบ่งเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยแบ่งนิสิตเป็น 7 กลุ่ม และมีวิทยากรบรรยายประจำในแต่ละกลุ่ม ในวันแรก กิจกรรมช่วงเช้า วิทยากรบรรยายเรื่อง How to acquire information and ask questions ช่วงบ่ายวิทยากรบรรยายเรื่อง How to analyze and assess information
วันที่สอง กิจกรรมช่วงเช้า วิทยากรบรรยายเรื่อง How to express and argue for a point of view ช่วงบ่ายวิทยากรบรรยายเรื่อง How to live a happy life at SWU ในช่วงท้ายของแต่ละหัวข้อที่บรรยาย นิสิตแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยมีวิทยากรคอยให้ข้อเสนอแนะ
Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating