-ข่าวประชาสัมพันธ์-


รายงานผลโครงการ

NO Image:
06
ด้วยศูนย์การศึกษานานาชาติ ขอรายงานผลโครงการสัมมนาหลังฝึกงาน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559ณ ห้องประชุม 8101 สำนักหอสมุดกลาง มศว โดยมี อาจารย์ ดร. นรินธ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
18
หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ The Regeneration of San Saep Community by LCI Students เมื่อวัน...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
12
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการนิเทศการฝึกงานของนิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2559 ณ องค์กรของรัฐ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
02
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการปรับพื้นฐานทักษะการเรียนและทักษะชีวิต ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2559 ณ ห้อง 1201 (ตึกใหม่) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยา...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
07
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการกำกับติดตามการดำเนินงานหลักสูตร 4 หลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระยะที่ 1 ในวันที่ 18,19 เมษายน 59ระยะที่ 2 ใ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการติดตามความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2559 ณ 222 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ศศ.ม. และ ปร.ด. ภาษาศาสตร์ 15 พฤศจิกายน 58 – 30 พฤษภาค...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการปรับปรุงหลักสูตรภาษาเพื่ออาชีพ เป็นหลักสูตร 2 ปริญญา ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน : โครงการปรับพื้นฐานด้านภาษาศาสตร์ก่อนเปิดเรียน ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2559 ณ 224 และ 2...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยในวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเท...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
14
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการสัมมนาวิจัยภาษาศาสตร์ ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 222 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย เป็นประธาน...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
13
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการติดตามความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2559 ณ 222 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
11
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการเข้าอบรมด้านธุรกิจและธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 6-12 มีนาคม 2559 7 วัน ณ University of Canberra ประเ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
18
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ ณ King Power ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ณ ศูนย์ฝึกอบรม King Power อ. บางบ่อ ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
17
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานจัดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร A ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง มห...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
07
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการติดตามความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์ มหาว...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
22
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการบริการวิชาการเพื่อน้องผู้พิการทางสายตา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยใ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
18
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการพัฒนาอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านทักษะการใช้ IT ในศตวรรษที่ 21 จัดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 242 คณ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
04
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการสัมมนาหลังฝึกงาน จัดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 8101 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีอ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
16
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการปรับพื้นฐานด้านสัทศาสตร์และกลสัทศาสตร์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่จัดขึ้นในวันที่ 11, 1...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
01
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมภาควิชาภาษาศาสตร์: โครงการอบรมภาษาเอสเปรันโตหลักสูตรระยะสั้น ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
11
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ณ ห้อง 238 เพื่อแลกเปลี่ยนเร...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
01
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตร ศศ.ม.สาขาภาษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2558ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยมีผู้ช่...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
21
รายงานผลโครงการภาษาศาสตร์จิตอาสา
Actions: E-mail | Permalink |
15
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาด้านวิชาชีพ : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ธุรกิจการบริการ และสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
03
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้นฐานด้านวิชาการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - เดือนพฤษภาคม 2558 (ระยะเวลา 8 เดือน) โดยมี...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
02
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิจัยเมื่อวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 238 คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีผ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการห้องสมุดความหมาย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีก...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
20
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรม (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 17,20 มีนาคม 2558 ณ โถงชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
18
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตปริญญาตรีเพื่อพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพก่อนฝึกงาน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 222 คณะมนุษย...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
06
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการภาษาศาสตร์จิตอาสา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558ณ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิต...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
25
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการการจัดการความรู้: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิจัย (ครูและเด็กยุคไอที) ที่จัดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ห้อง 2...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19
ภาควิชาภาษาศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาวิจัยภาษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง 238โครงการนี้ เป็นกิจกรรมที่ให้นิสิตรายวิชา LI 652 Seminar in L...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
26
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรม (ครั้งที่ 2) “เทศกาล สื่อ กับความหมาย” ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ โถงชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ โครง...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
18
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการติดตามความก้าวหน้างานวิจัย นิสิตหลักสูตร กศ.ม. สาขาภาษาศาสตร์การศึกษาและนิสิตหลักสูตร ศศ.ม. สาขาภาษาศาสตร์ เมื่อวันที่ ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
10
ภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมสร้างสื่อการสอนภาษาออนไลน์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง 242 คณะมนุษยศาสตร์ กิจกรรมในการจัดโครงการครั้งนี้จะ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |