-ข่าวประชาสัมพันธ์-

18
หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ The Regeneration of San Saep Community by LCI Students เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2559 ณ ชุมชนคลองแสนแสบ (ชุมชนซอยเพชรบุรี 38) โดยมี อาจารย์มัญชุรี เกาสายพันธ์ เป็นประธานโครงการฯ เพื่อให้นิสิตบริการทางวิชาการแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบการในชุมชนคลองแสนแสบ โดยบูรณาการกับรายวิชาในระดับปริญญาตรี ELC 233 Language and Cross Culture Communication และเพื่อให้นิสิตมีจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองที่ดีและ/หรือมีคุณธรรม จริยธรรม ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 65 คน
Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating