-ข่าวประชาสัมพันธ์-

12
โครงการพัฒนบัณฑิตสู่สากล เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – 1 มีนาคม 2560

รายละเอียดสามารถดูได้ที่
http://admission.swu.ac.th/new_message_detail.php?id=590071&type=FMsgMsg001_ADM_U
Actions: E-mail | Permalink |

Related Files

Post Rating