-ข่าวประชาสัมพันธ์-


ข่าวอื่นๆ

NO Image:
15
Our LC student won first place in the English Speech Competition
A big "CONGRATULATIONS!" to our LC student, Ms.THANWARAT SALEEPHOL, who, despite stiff competition, won first place in the English Speech Competition....

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
12
โครงการพัฒนบัณฑิตสู่สากล เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560ระหว่าง...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
11
ขอให้นิสิตเข้าไปตอบแบบประเมินด้วยนะค่ะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ รายวิชา JPN112 JAPANESE FOR COMMUNICATION II กลุ่ม B04 ผู้สอน อาจ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
19
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี (ปี 1)   ประจำปีการศึกษา 1/2559
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นิสิตระดับปริญญาตรี (ปี 1) สาขาวิชา ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 1/2559 รับตรงประเภททั่วไป (กลุ่มยื่นคะแนน ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
10
การเข้าดูข้อมูลเว็บไซต์ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอให้ใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome เนื่องจากอยู่ระหว่างการเชื่อมต่อระบบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.goog...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
07
หัวข้อ “CURRENT ISSUES IN CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS” วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 238
Actions: E-mail | Permalink |
12
หัวข้อ “การออกแบบการวิจัยด้านการสอนภาษา”
Actions: E-mail | Permalink |
14
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการแลกเปลี่ยนความรู้ ของนิสิตที่ได้ไปเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนภาควิชาภาษาศาสตร์สู่ความเป็นนานาชาติ คร...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |