-ข่าวประชาสัมพันธ์-

11
ขอให้นิสิตเข้าไปตอบแบบประเมินด้วยนะค่ะ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ
รายวิชา JPN112 JAPANESE FOR COMMUNICATION II กลุ่ม B04 ผู้สอน อาจารย์จตุรงค์ รุ่งแสงทองสุข
ลิ้งค์แบบประเมินอาจารย์พิเศษ http://goo.gl/forms/dXfZ2x44i0

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
รายวิชา SWU145 WELLNESS AND HEALTHY LIFESTYLE กลุ่ม B13 ผู้สอน อาจารย์ Satish Singh
ลิ้งค์แบบประเมินอาจารย์พิเศษ http://goo.gl/forms/1kNTDo1Uqq

รายวิชา SWU251 MAN AND SOCIETY กลุ่ม B39 ผู้สอน อาจารย์ ดร. ณัฐยา พิริยะวิบูลย์
ลิ้งค์แบบประเมินอาจารย์พิเศษ http://goo.gl/forms/Igt51mn4Pv


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์

รายวิชา LI651 Research in Linguistics กลุ่ม M01 อาจารย์จันทิมา อังคพณิชกิจ
ลิ้งค์แบบประเมินอาจารย์พิเศษ http://goo.gl/forms/CxQmHUo2aH

รายวิชา LI651 Research in Linguistics กลุ่ม M01อาจารย์อัปสร ทวิลาภากุล
ลิ้งค์แบบประเมินอาจารย์พิเศษ http://goo.gl/forms/V9lUbfGClN

รายวิชา LI842 Innovation and Language Teaching กลุ่ม D01 อาจารย์ศุภณิจ กุลศิริ
ลิ้งค์แบบประเมินอาจารย์พิเศษ http://goo.gl/forms/jKmchyBkMC

รายวิชา LI842 Innovation and Language Teaching กลุ่ม D01 คุณปกร ศิริพัฒน์
ลิ้งค์แบบประเมินอาจารย์พิเศษ http://goo.gl/forms/sejxhexRyA

Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating