-ข่าวประชาสัมพันธ์-


ข่าวทุนการศึกษา

NO Image:
11
หลักสูตร ศศ.ม./ปร.ด. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์หลักเกณฑ์การรับทุนการศึกษา “ทุน รศ.ดร. สำอาง หิรัญบูรณะ”ทุนการศึกษา ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท จำน...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
08
สำนักหอสมุดกลางประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
สำนักหอสมุดกลางประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร นิสิตที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2559 ที่...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
07
AUA Essay Writing Contest 2016ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษชิงโล่ประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
07
ประกาศรับสมัคนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น ปี 2560 รายละเอียดสามารถเข้าดูได้ตามเอกสารแนบ
Actions: E-mail | Permalink |
20
นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติ) ชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อรับทุนการศึกษา“ทุนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รุ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
11
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ศศ.บ. สาชาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติ) ของภาควิชาภาษาศาสตร์ ที่ได้รับทุนไปเรีย...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
11
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ระดับปริญญาโท เอก ของภาควิชาภาษาศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
Actions: E-mail | Permalink |
14
นิสิต กศ.ม. และ ศศ.ม. ที่สนใจสมัครขอรับทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ม...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |