-ข่าวประชาสัมพันธ์-

11
หลักสูตร ศศ.ม./ปร.ด. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
หลักเกณฑ์การรับทุนการศึกษา “ทุน รศ.ดร. สำอาง หิรัญบูรณะ”

ทุนการศึกษา ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท จำนวน 5 ทุน
คุณสมบัติของผู้เสนอรับทุน
1. เป็นนิสิตหลักสูตร ศศ.ม./ปร.ด. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00 (แนบผลการเรียน)
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี เข้าร่วมกิจกรรมและช่วยเหลืองานต่างๆ ของหลักสูตรฯ อย่างสม่ำเสมอ

ข้อกำหนดหลังผ่านการคัดเลือกให้ทุน
1. ผู้รับทุนต้องช่วยปฏิบัติงานให้กับหลักสูตรฯ จนครบจำนวน 30 ชั่วโมง
2. ในกรณีที่ผู้รับทุนปฏิบัติงานไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด หลักสูตรฯ จะเรียกคืนทุนทั้งหมดที่ให้แก่ผู้รับทุน


***หมายเหตุ นิสิตที่สนใจขอให้ส่งรายชื่อพร้อมผลการเรียน ที่ อ.ติยนุช รู้แสวง ห้อง 239 คณะมนุษยศาสตร์
ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560 และมาสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาวันที่ 18 มกราคม 2560
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 230/1


Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating