-ข่าวประชาสัมพันธ์-

06
ด้วยศูนย์การศึกษานานาชาติ ขอรายงานผลโครงการสัมมนาหลังฝึกงาน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม 8101 สำนักหอสมุดกลาง มศว โดยมี อาจารย์ ดร. นรินธร สมบัตินันท์ แบร์ เป็นประธานโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะประสบการณ์จริงในรายวิชา LC 491 การฝึกงาน 1 และ LC 492 การฝึกงาน 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตทั้งทางด้านการประยุกต์องค์ความรู้ ทักษะการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น และการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตสู่โลกแห่งการทำงาน ในโครงการนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 90 คน ประกอบไปด้วย คณาจารย์หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ และ (หลักสูตรนานาชาติ) นิสิตปริญญาตรี ปี 4 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จากการประเมินนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 76 คน พบว่าโครงการฯ บรรลุตามแผนกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ 1.1 ตัวชี้วัดที่ 5 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ร้อยละ 100 นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสื่อสารและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน นิสิตมีทักษะชีวิตและ/หรือทักษะวิชาชีพและ/หรือทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพิ่มขึ้น (life skills, career skills) อยู่ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.24)
โดยมีหลักฐานตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ ดังนี้
1.คลิปวีดีโอ
https://www.youtube.com/watch?v=b-0DSi1hkd8&feature=youtu.be
2. ภาพถ่ายนิสิตที่ได้รับรางวัล
3. รายงานนำเสนอการฝึกงาน PowerPoint
4. แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลนิสิตฝึกงาน ชั้นปีที่ 4 แบ่งตามสายงาน ได้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 1. ด้านงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และงานด้านเอกสาร
2. ด้านสื่อสารมวลชน
3. ด้านสายการบิน
4. ด้านโรงแรม
5. งานในต่างประเทศ
Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating