-ข่าวประชาสัมพันธ์-

12
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการนิเทศการฝึกงานของนิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2559 ณ องค์กรของรัฐและสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี อาจารย์ ดร. อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ เป็นประธานโครงการฯ ภาควิชาภาษาศาสตร์จัดโครงการฯ เพื่อให้นิสิตมีทักษะชีวิตและ/หรือทักษะวิชาชีพและ/หรือทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (life skills, career skills) เพิ่มขึ้น โดยภาควิชาฯ ได้จัดอาจารย์นิเทศ จำนวน 6 คน ไปนิเทศนิสิตฝึกงาน จำนวน 60 คน ในหน่วยงานและสถานประกอบการในกรุงเทพฯ โดยแบ่งโครงการเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนการนิเทศ ระหว่างการนิเทศ และหลังการนิเทศ ระยะก่อนการนิเทศ ภาควิชาฯ ได้เรียกประชุมอาจารย์นิเทศ เพื่อแจ้งรายชื่อนิสิต สถานที่ฝึกงาน และระยะเวลาฝึกงาน ตลอดจนเตรียมข้อคำถามสำหรับใช้ในการนิเทศ ระหว่างการนิเทศ อาจารย์นิเทศแต่ะคนติดต่อนิสิตเพื่อนัดหมายวัน เวลานิเทศ โดยต้องเป็นช่วงเวลาที่นิสิตและผู้ดูแลนิสิตว่างพร้อมกัน เมื่อไปถึงหน่วยงานหรือสถานประกอบการ อาจารย์นิเทศพูดคุยกับนิสิตโดยซักถามในประเด็นต่าง ๆ เช่น ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปัญหาที่พบในระหว่างฝึกงาน จากนั้นจึงสอบถามผู้ดูแลนิสิตเกี่ยวกับพฤติกรรมและสมรรถนะในการทำงาน จุดเด่นจุดด้อย และข้อที่ควรปรับปรุงของนิสิต จากการสอบถามผู้ดูแลนิสิต พบว่านิสิตส่วนใหญ่ขยัน ตั้งใจทำงาน รับผิดชอบงานได้ดี อย่างไรก็ตาม มีบางหน่วยงานที่นิสิตไม่ได้ใช้ทักษะภาษาเท่าที่ควร และมีนิสิตบางส่วนฝึกงานไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน หลังการนิเทศ เลขานุการหลักสูตรฯ บันทึกข้อมูลผลการประเมินการฝึกงานในฐานข้อมูลการฝึกงานของหลักสูตรฯ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการฝึกงานให้ดีขึ้นในปีถัดไป
Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating