-ข่าวประชาสัมพันธ์-

07
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอรายงานผลโครงการกำกับติดตามการดำเนินงานหลักสูตร 4 หลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ระยะที่ 1 ในวันที่ 18,19 เมษายน 59
ระยะที่ 2 ในวันที่ 20,21,26 เมษยน 59
ระยะที่ 3 ในวันที่ 27,28 เมษายน, 3,4,10,11 พฤษภาคม 59
ระยะที่ 4 ในวันที่ 12,16,17,19 พฤษภาคม 59
ณ ห้อง 230/1 และ 238
โดยมี รองศาสตราจารย์วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร เป็นประธานโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบของ 4 หลักสูตรและเพื่อทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating