-ข่าวประชาสัมพันธ์-

20
นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติ) ชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อรับทุนการศึกษา
“ทุนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1”

ณ Saint George International College เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา จำนวน 9 คน
ระหว่างวันที่ 4-26 มิถุนายน 2559
Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating