-ข่าวประชาสัมพันธ์-

06
รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ปัญญาเมธีกุล เดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับ ณ University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 6-12 มีนาคม 2559 การเดินทางครั้งนี้ อาจารย์ได้เข้าฟังการบรรยายในรายวิชา Introduction to marketing, Introduction to business management, Introduction to hotel management เป็นต้น เพื่อส่งนิสิตภาษาเพื่ออาชีพของเรามาเรียนที่ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นระยะเวลา 1-2 ภาคเรียน และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตกลับมาได้

Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating