-ข่าวประชาสัมพันธ์-

20
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอแจ้งว่า น.ส.ธัญวรัตม์ สาลีผล นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สุขุมวิท 29 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558
Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating