ข่าวล่าสุด

บุคลากรสายวิชาการสามารถติดตามสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยตนเองได้ที่ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS)

บุคลากรสายวิชาการสามารถติดตามสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยตนเองได้ที่ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS)

กำหนดการกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่คณะมนุษยศาสตร์ในเดือนกรกฎาคม 2563

กำหนดการกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่คณะมนุษยศาสตร์ในเดือนกรกฎาคม 2563

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก สมัครเข้าร่วมโครงการโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก สมัครเข้าร่วมโครงการโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “การสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ SWU-BEST: Effective Online Teaching”

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “การสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ SWU-BEST: Effective Online Teaching”

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มศว ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Share&Learn การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับรายวิชา

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มศว ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Share&Learn การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับรายวิชา

ขอความร่วมมือทำแบบประเมินการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ขอความร่วมมือทำแบบประเมินการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินการเรียนรู้ออนไลน์: ความท้าทายในยุค Covid-19

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินการเรียนรู้ออนไลน์: ความท้าทายในยุค Covid-19

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ขอความร่วมมือนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ขอความร่วมมือนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

📢 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ขอเชิญบุคลากร มศว และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการบูรณาการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

📢 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ขอเชิญบุคลากร มศว และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการบูรณาการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอความร่วมมือกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT สำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์

ขอความร่วมมือกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT สำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์

ขอความร่วมมือกรอกแบบวัดการรับรู้ EIT สำหรับนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคล/บริษัท ที่มาติดต่อกับคณะมนุษยศาสตร์

ขอความร่วมมือกรอกแบบวัดการรับรู้ EIT สำหรับนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคล/บริษัท ที่มาติดต่อกับคณะมนุษยศาสตร์

แนะนำหนังสือแปลจากต้นฉบับ ภาษาจีน 🇨🇳 ภาษาเกาหลี 🇰🇷 ภาษาญี่ปุ่น 🇯🇵 โดยนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มศว

แนะนำหนังสือแปลจากต้นฉบับ ภาษาจีน 🇨🇳 ภาษาเกาหลี 🇰🇷 ภาษาญี่ปุ่น 🇯🇵 โดยนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มศว

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

เสวนาออนไลน์ “มุมมองมนุษย์ : เรื่องเล่าจากความปกติใหม่” Humanities and the New Normal

เสวนาออนไลน์ “มุมมองมนุษย์ : เรื่องเล่าจากความปกติใหม่” Humanities and the New Normal

ขอความร่วมมือนิสิตประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

ขอความร่วมมือนิสิตประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

ขอความร่วมมือบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ แจ้งให้นายจ้างของตนเองทำแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต

ขอความร่วมมือบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ แจ้งให้นายจ้างของตนเองทำแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัชยา จันทร์โชติ นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ KRU ต่อต้านคอร์รัปชัน

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัชยา จันทร์โชติ นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ KRU ต่อต้านคอร์รัปชัน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวญานิกา สำลี ได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวญานิกา สำลี ได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิตทุกหลักสูตรช่วงการระบาดของโรค COVID-19

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิตทุกหลักสูตรช่วงการระบาดของโรค COVID-19

ประกาศระเบียบการสมัคร คุณสมบัติ เกณฑ์ขั้นต่ำ และ ค่าน้ำหนักคะแนน การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563 TCAS 63 รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1)

ประกาศระเบียบการสมัคร คุณสมบัติ เกณฑ์ขั้นต่ำ และ ค่าน้ำหนักคะแนน การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563 TCAS 63 รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1)

คณะมนุษยศาสตร์ ชวนฟัง อาจารย์ ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์โควิด -​19 ในรายการชิสามาแชร์

คณะมนุษยศาสตร์ ชวนฟัง อาจารย์ ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์โควิด -​19 ในรายการชิสามาแชร์

โครงการ 70 ปี 70 ทุน มศวคืนสู่สังคม เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 18 มิถุนายน 2563

โครงการ 70 ปี 70 ทุน มศวคืนสู่สังคม เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 18 มิถุนายน 2563

RSS
13456789101112Last

" คะแนนจิตพิสัย นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 10% แบ่งเป็น ความซื่อสัตย์ 2% ความตรงต่อเวลา 2% ความประพฤติ และการแต่งกายเหมาะสม 1% การมีส่วนร่วม และการแสดงความคิดเห็น 2.5% การใช้ภาษาได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับกาลเทศะ 2.5% "

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 16292 Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University, 114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand Tel (662)649-5000 ext. 16292